GreenIron genomför nyemission på 100 MSEK med FAM och Almi Invest’s Green Tech-fond som ankarinvesterare

GreenIron söker etableringsort. Vem vill bli först?
GreenIron genomför nyemission på 100 MSEK med FAM och Almi Invest’s GreenTech-fond som ankarinvesterare.

– Det är väldigt glädjande att vi nu genomfört vår emission. Vi har en otroligt stark ägargrupp med bred industriell och internationell erfarenhet. Det är startskottet för vår resa mot kommersiell produktion av fossilfritt järn. Vi söker nu vår första etableringsort. Planen är att ha en anläggning i början av 2023 med drift senare samma år, säger GreenIrons VD, Edward Murray.

GreenIrons teknologi bygger på beprövad vätgasbaserad teknik, utformad av metallurgen Hans Murray i slutet av 60-talet och början på 70-talet. Bolaget vilar idag på sex patent, inlämnade och godkända 2019-2021.

– I samband med att Parisavtalet undertecknades 2015 insåg vi att tiden äntligen hade kommit ikapp pappas 50 år gamla, banbrytande innovation, säger Edward Murray.

Med GreenIrons lösning ökar vi cirkuläriteten i stål- och järnindustrin. Tack vare en flexibel teknik kan vi utvinna rent stål och järn från avfall, restprodukter och malm. Med grunden i en småskalig och modulär anläggning, kan vi placera vår teknik där avfall och restprodukter bildas eller deponeras. Från ugnen levereras ett fossilfritt järn som kan återinsättas i produktionen av stål med ett minimum av transporter. Tekniken kan återskapa rena metaller ur oxider av järn, nickel, koppar och molybden. Vår tro är dessutom stark på att vi kan göra detsamma med kobolt, sällsynta jordartsmetaller och ytterligare ett antal metaller.

I stålverk och gjuterier uppstår restprodukter, bl.a. glödskal och filterstoff. Mängden rester som är möjliga att återvinna är 3-6 procent av det producerade stålet. Med GreeenIrons ugnar kan dessa rester återvinnas i direkt i anslutning till både stålverk och gjuterier. Det innebär förenklad logistik och minimerat transportbehov.

GreenIrons vätgasbaserade teknologi har endast vatten som restprodukt. Merparten av de metaller som idag läggs i deponier kan återvinnas, vilket skulle skapa ett långsiktigt samhällsvärde, både ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Vår småskaliga lösning och låga kapitalkostnad lämpar sig också väl för etablering över hela världen.

GreenIrons ugnar är förhållandevis små, endast ca 2,5 meter i diameter. Småskaligheten ger stor flexibilitet vad avser lokal utplacering och den cykelbaserade processen ger också stor frihet i variationen av insatsmaterial. Kapaciteten för en ugn är 40 000 ton material/år. Vid behov av större volymer kan man med fördel nyttja modulariteten, genom att placera flera ugnar i anslutning till varandra.

– Genom en helt unik, teknisk lösning och låg, operationell temperatur, har våra ugnar en jämförelsevis hög energieffektivitet. Vi är övertygade om det kommer att gagna oss, när jakten på grön el intensifieras i hela världen. Och i sammanhanget är det inte utan stolthet jag kan berätta att vi bidrar till att nå FN:s hållbarhetsmål 9, 12 och 13 samt indirekt till målen 6 och 17. Det känns mycket inspirerande, säger Edward Murray. För ytterligare information, kontakta VD, Edward Murray på telefon 0709-80 50 46 eller epos edward.murray@greeniron.se

Länk till artikeln i Dagens Industri: https://www.di.se/nyheter/wallenbergs-agarbolag-investerar-i-nytt-bolag-inom-fossilfritt-stal/


Med GreenIrons patenterade, energieffektiva och fossilfria teknologi, vill vi bidra till att minska klimatavtrycket från
världens metall-, gruv- och tillverkningsindustrier.
Vi vill medverka till att skapa en fossilfri värdekedja – från utvinning av malm till produktion av stål. Med fokus på
cirkuläritet – återvinning av mineraler och metaller.