Hållbarhetsmål

GreenIron bidrar till fem av FN:s globala mål för hållbar utveckling

2015 antogs Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Syftet är att bekämpa fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt främja fred och lösa klimatkrisen, för att skapa en bättre värld för alla.

De 193 medlemsländerna åtog sig att uppnå en mer hållbar framtid senast 2030. De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om.

Vi är mäkta stolta över att GreenIron konkret bidrar till att nå FN:s hållbarhetsmål 9, 12 och 13 samt indirekt till målen 6 och 17.

6. Rent vatten och sanitet för alla

  • GreenIrons teknik kan användas för att återvinna metalloxider från avloppsvatten.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  • GreenIrons teknik möjliggör dels fossilfri produktion av järn och stål, dels återvinning av avfall och restmaterial från bägge dessa industrier.
  • GreenIrons innovation stödjer också en vidgad användning utöver stål- och järnindustrierna. Tekniken kan också nyttjas för ett flertal metalloxider, såsom nickel, koppar och molybden.

12. Hållbar konsumtion och produktion.

  • Insatsmaterialen i GreenIrons process är restprodukter och avfall från stålverk, gjuterier, tillverkande industri, gruvor samt från järnmalm.
  • GreenIrons teknik möjliggör en lokal cirkuläritet av restprodukter.
  • GreenIrons teknik möjliggör återvinning av värdefulla metaller från deponier.
GreenIron och FN-målen

13. Bekämpa klimatförändringar

  • GreenIrons lösning är helt CO2-fri.
  • GreenIrons teknik kan dels använda sig av vätgas från grön el, dels blå vätgas med koldioxidavskiljning och lagring.
  • GreenIrons lösning är småskalig och därmed väl lämpad för lokala etableringar. Det minskar behovet av externa transporter, vilket sänker CO2-utsläppen ytterligare.

17. Genomförande och globalt partnerskap

  • GreenIrons teknik kräver en förhållandevis låg kapitalinsats. Det gör lösningen intressant ur ett investeringsperspektiv, vilket möjliggör en snabb, global utbyggnad.

GreenIrons teknik reducerar deponierna från såväl stål- och järnindustrin som gruvor, vilket bidrar till att förbättra de lokala miljöerna.