Kundsegment

icon01-free-img.png

Stålverk – återvinning av restprodukter

GreenIrons teknik lämpar sig för stålverk som önskar återvinna förlorat råmaterial i form av rökdamm eller glödskal. Med stöd av GreenIrons ugn och process kan stålverk lokalt återvinna detta material, för att återskapa den ursprungliga råvaran, som sedan återförs till ståltillverkningen. Den rena, reducerade kulan är en naturlig produkt för t ex en ljusbågsugn att behandla, utan att vare sig energikonsumtion eller slitage på ljusbågsugnen ökar.

icon01-free-img.png

Gjuterier – fossilfri insatsvara

Gjuterier som använder fossilt järn som insatsvara kan gå över till fossilfritt järn genom att använda sig av GreenIrons system och process. Det fossilfria järnet som produceras genom att reducera malmpellets, kan användas av gjuterier som ett järn utan fossilt avtryck. Alternativt kan man använda sig av GreenIrons patenterade process att tillföra kol i järn för att underlätta smältningen. Även uppkolning av järn GreenIrons ugn sker utan utsläpp av växthusgaser, då den enda biprodukten av att tillföra kol till järnet är vätgas. Vätgasen kan man därefter använda för att reducera nästa sats av malmpellets. På så sätt uppnår man en cirkulär ekonomi även inom GreenIron-processen och sänker kostnaderna ytterligare för gjuteriet. GreenIrons lösning tillhandahåller hållbarhet med lönsamhet!

icon01-free-img.png

Producenter av specialmaterial

GreenIrons process passar för producenter av specialmaterial, där en av insatsvarorna kan vara t. ex. höganrikat magnetit. Produkten från GreenIrons bearbetning blir reducerade kulor med en järnhalt om 98-99% utan några CO2 utsläpp. Kulorna kan därefter användas i produktionen av specialmaterial.

icon01-free-img.png

Tillverkningsindustri

Varje år skapas stora mängder slipavfall vid produktionen av metallbaserade produkter. GreenIrons process ger tillverkningsindustrin möjlighet att återvinna metallinnehållet i t ex avgradnings- och/eller slipavfall. Det innebär att avfallet åter bli t. ex en ren stålprodukt och därmed återföras i produktionskedjan, t. ex.hos en ståltillverkare. Den reducerade produkten innehåller alla legeringar från ursprungsstålet.

icon01-free-img.png

Återvinning av järnhaltigt gruvavfall

GreenIrons unika teknologi fungerar för återvinning av dyrbara metaller från miljöfarligt avfall, t. ex. kisbränder eller slagg med hög järnhalt. Kisbränder är ett avfallsproblem, kopplat till koppar- och svavelsyretillverkning. GreenIrons process reducerar järnet i kisbränder och fäller ut bly och zink som ett pulver. Materialen kan därefter återvinnas och på så vis minska den totala mängden föroreningar som skapats genom gruvverksamhet.