Kundkrets

icon01-free-img.png

Stålverk – återvinning av restprodukter

GreenIrons process lämpar sig för stålverk som vill återvinna förlorat råmaterial i rökdamm eller glödskal. Med stöd av GreenIrons ugn och process kan stålverken lokalt återvinna detta material för att skapa den ursprungliga råvaran som sedan kan återföras till ståltillverkningsprocessen. Den rena reducerade kulan från GreenIron är en naturlig produkt för t.ex. en ljusbågsugn att behandla utan att energikonsumtionen eller slitaget på ljusbågsugnen ökar.

icon01-free-img.png

Gjuterier – fossilfri insatsvara

Gjuterier som använder fossilt järn som insatsvara kan gå över till fossilfritt järn genom att använda sig av GreenIrons system och process. Det fossilfria järnet som fås genom att reducera malmpellets kan användas direkt i gjuterier som ett helt kolfritt järn utan fossilt avtryck. Alternativt kan man även använda sig av GreenIrons patenterade process att tillföra kol i järn för att underlätta smältan. Även uppkolning av järn i vår ugn sker utan utsläpp av växthusgaser då den enda biprodukten av att tillföra kol till järnet i vår process är vätgas. Den vätgasen kan man sedan använda för att reducera nästa sats av malmpellets och därigenom uppnår man en cirkulär ekonomi även inom GreenIron processen och sänker kostnaderna ytterligare för gjuteriet. GreenIrons lösning tillhandahåller hållbarhet med lönsamhet!

icon01-free-img.png

Producenter av specialmaterial

GreenIrons process passar för producenter av specialmaterial där en av insatsvarorna kan vara t.ex höganrikat magnetit. Produkten från GreenIrons process blir reducerade kulor med en järnhalt om 98-99% utan några CO2 utsläpp. Dessa kulor kan därefter användas i produktionen av specialmaterial.

icon01-free-img.png

Tillverkningsindustri

Varje år skapas stora mängder slipavfall i produktionen av metallbaserade produkter. GreenIrons process ger tillverkningsindustrin möjlighet att återvinna metallinnehållet i t.ex. avgradnings- och/eller slipavfall. Med hjälp av GreenIrons process kan dagens avfall åter bli t.ex en ren stålprodukt och kan återföras i produktionskedjan, t.ex hos ståltillverkaren. Den reducerade produkten kommer att innehålla alla legeringar från ursprungsstålet.

icon01-free-img.png

Återvinning av järnhaltigt gruvavfall

GreenIrons process fungerar för återvinning av dyrbara metaller från miljöfarligt avfall t.ex. kisbränder eller slagg med hög järnhalt. Kisbränder kan vara ett av avfallsproblemen kopplade till koppar- och svavelsyretillverkning. GreenIrons process kommer att reducera järnet i kisbränder samt fälla ut bly och zink som ett pulver. Dessa material kan sedan återvinnas och därigenom minska den totala mängden föroreningar som skapats genom gruvverksamhet.