Vår mission

GreenIron är redo att utmana den obekväma sanningen

Våren 2021 presenterade IEA (International Energy Agency) en färdplan för den globala energisektorn: Nettonollutsläpp till 2050. Rapporten har fått ett stort genomslag världen över och i publikationen kan man bl. a. läsa följande:

Idag står fossila bränslen för 80 procent av den globala energianvändningen. För att möta 1,5-gradersmålet måste användningen av fossila källor minska med 50 procent redan till 2030. Och senast 2050 är det en nödvändighet att förbrukningen av kol ha minskat med 90 procent, olja med 75 procent och gas med 55 procent.

Dessvärre avslöjas i rapporten att regeringar runt om i världen planerar att producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen som idag. Om det skulle bli verklighet är det naturligtvis omöjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det betyder att vi har en smal och utmanande väg framför oss, men målet är fortfarande möjligt att nå, om regeringar och företag över hela världen vidtar djärva och omedelbara åtgärder.

Den krassa verkligheten är att 2050 måste 90 procent av världens elproduktion komma från förnybar produktion, varav 70 procent från sol- och vindkraft. Det kommer att kräva att världen investerar i runda tal 5 000 miljarder dollar fram till 2030 för att färdplanen ska realiseras.

Med vår spjutspetsteknologi är vi på GreenIron beredda att göra vad vi kan för att minska koldioxidutsläppen från produktionen av järn, stål och icke-järnmetaller. En sektor som idag står för inte mindre än 8 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

GreenIron stöder EU:s dröm om en grön giv

Sommaren 2021 antog EU-kommissionen en rad riktlinjer för hur man ska uppfylla visionen om att bli världens första klimatneutrala kontinent 2050. Kommissionen presenterade bl. a. ett omfattande lagstiftningspaket med syfte att se över EU:s lagstiftning, för att nå det skärpta 2030-målet om att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent (Fit for 55) jämfört med 1990 års nivåer. Ett helt nödvändigt beslut, i linje med Parisavtalets mål att hålla temperaturökningen väl under två grader, med sikte på att begränsa den till 1,5 grader. 

På GreenIron följer vi med särskilt intresse följande initiativ:

  • EU:s industristrategi som handlar om att ta ledningen i den gröna och digitala omställningen och stärka konkurrenskraften. Vi hoppas självklart på ett stort stöd för koldioxidfri produktion av järn, stål och icke-järnmetaller.
  • Att fastställa koldioxidprissättningens framtida roll, vilket förhoppningsvis kommer att leda till en fortsatt ökning av koldioxidpriset på EU:s koldioxidmarknad. Den positiva konsekvensen av att sända en stark signal om koldioxidutsläpp är att det kommer att bana väg för hållbara investeringar. Speciellt till regionens mest förorenande industrier, inte minst stål- och gruvindustrin.
Vår mission

GreenIrons mission är att skapa samhällsvärde för hela världen

Alla världens länder måste nu göra en snabb omställning för att bli fossilfria. Det öppnar upp för nya affärsmöjligheter, innovation och utveckling i linje med de globala hållbarhetsmålen. Här har svensk industri unika möjligheter att stärka sin konkurrenskraft genom att leda denna omställning. svensk export av gröna innovationer och teknologier kommer att underlätta för andra länder att uppnå sina hållbarhetsmål. Självklart är det positivt för svensk ekonomi att nya jobb skapas och höjer människors livskvalitet och välbefinnande. Men, framför allt stärker det Sveriges anseende internationellt, landet som tar ett aktivt ansvar för att bromsa klimatförändringarna.

Sverige har ambitionen att bli världens första fossilfria välfärdsstat och nå nettonollutsläpp senast 2045, vilket har en direkt koppling till SDG 13. För att lyckas med denna utmanande målsättning, grundades Fossilfritt Sverige av den svenska regeringen i samband med FN:s klimatkonferens i Paris 2015. Med sin unika roll i gränslandet mellan näringsliv och politiken, tar Fossilfritt Sverige fram olika policyförslag för att hjälpa företag, industrier, kommuner och regioner att minska sina utsläpp.

På GreenIron har vi en stark tro på vikten av samarbete mellan företag, mellan politiken och företagen, inom och mellan olika branscher, mellan länder och mellan regioner. Vi är övertygade om att företagens främsta bidrag till samhället är forskning och ansvarsfull teknikutveckling. Ett viktigt industriellt kulturarv arv. Vi skapade folkhemmet, ett begrepp myntat av Per Albin Hansson för snart 100 år sedan. Ikea möblerade det. Electrolux har hållit det rent. Spotify satt tonen. Och H&M klätt oss. Vi motiveras av att föra denna stolta svenska tradition vidare, men siktar ännu högre. Vi vill rikta in oss på värdeskapande, bidra till att skapa ett långsiktigt samhällsvärde. Inte bara för Sverige. Utan för hela världen. Och för kommande generationer.