New hydrogen training programme launches this autumn – GreenIron among the initiative leaders

May 5, 2024

The industry is clamouring for hydrogen expertise, and this autumn marks the launch of Sweden’s inaugural training course for operation technicians in hydrogen technology.

The course, commencing in Autumn 2024, is a 2-year distance learning programme at the Vocational College. It is aimed at individuals who hold a secondary school diploma (or equivalent) and have at least a grade E/3/G in Mathematics 2 and Swedish 2 or Swedish as a Second Language 2. The deadline for applications is 19 May. Please share this post widely; more information is available here: https://yhsky.se/utbildningar/drifttekniker-med-vatgaskompetens

“We are keen to promote this new training programme, so please spread the word! Those of us working on the green transition enjoy going to work because we know we are making a real difference. And the more people join us, the quicker the transition will happen,” says Tanja Illic, Chief Commercial Officer at GreenIron.

Together with over twenty companies, GreenIron has been instrumental in shaping the content of the course, particularly contributing valuable insights and skills with a focus on the rapidly increasing, future demand for hydrogen expertise in Swedish industry.

Currently, there are only a few hydrogen training courses in Sweden, but they cover just a fraction of the competency needs that the industry demands.

The Swedish Energy Agency, commissioned by the government in 2023 to coordinate hydrogen-related activities in Sweden, stated in its interim report (Hydrogen and Hydrogen Infrastructure in the Swedish Energy System) from March this year that “hydrogen will play a significant role in the transformation of the energy system. It is a ‘new energy carrier’ but is also becoming increasingly important as an industrial raw material in the transition to fossil-free industry that is now taking place in Sweden as well as in the EU and other parts of the world…” The report emphasises the need for new knowledge and skills in the field of hydrogen. Hydrogen skills are also a high priority on the EU’s agenda, and the EU is co-financing the training as part of the European Union’s commitments to hydrogen – with an allocation of 430 billion euros over a decade.


Ny vätgasutbildning startar i höst – GreenIron med som en av intitativtagarna

Industrin ropar efter vätgaskompetens och i höst startar den första vätgasutbildningen i Sverige för drifttekniker.

Utbildningen som startar hösten 2024 är en 2-årig distansutbildning vid Yrkeshögskolan. Utbildningen riktar sig till den som har gymnasieexamen (eller motsvarande) och lägst betyget E/3/G i Matematik 2 och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Sista anmälningsdagen är den 19 maj. Sprid gärna inlägget vidare, mer information finns här:  https://yhsky.se/utbildningar/drifttekniker-med-vatgaskompetens

”Vi vill pusha för den nya utbildningen, så sprid gärna detta vidare! Vi som jobbar med den gröna omställningen njuter av att gå till jobbet för att vi vet att vi på riktigt gör skillnad. Och ju fler vi blir desto snabbar kommer omställningen att gå”, säger Tanja Illic, Chief Commercial Officer på GreenIron.

Tillsammans med ett drygt 20-tal företag har GreenIron varit delaktig i att forma utbildningens innehåll, och har framför allt bidragit med värdefulla insikter och kunskaper med betoning på det snabbt växande, framtida behovet av vätgaskompetens inom svensk industri.

Idag finns ett fåtal vätgasutbildningar i Sverige, men de täcker enbart en bråkdel av det kompetensbehov som branschen efterfrågar.

Energimyndigheten, som 2023 fick i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med vätgas i Sverige, säger i sin delrapport (Vätgas och vätgasinfrastruktur i det svenska energisystemet) från mars i år att ”Vätgasens roll kommer att vara påtaglig i omformningen av energisystemet. Det är en ”ny energibärare” men också allt viktigare som industriell insatsvara i den industriomställning till fossilfritt som nu pågår i såväl Sverige som inom EU och även andra delar av världen…” i rapporten trycker man bland annat på behovet av ny kunskap och kompetens på vätgasområdet. Vätgaskompetens ligger även högt på EUs agenda och EU är delfinansiär av utbildningen som ett led i Europeiska Unionens satsningar på vätgas – 430 miljarder euro under en tioårsperiod.